زندگی بروسلی به روایت استاد کوه کمری

زندگینامه استاد بروسلی به روایت استاد کوه کمری

استاد کوه کمری در شبکه خبر

معرفی سبک جیت کان دو توسط استاد کوه کمری در شبکه خبر

 

میکس نمایش مبارزات بروسلی و کوه کمری

میکس نمایش مبارزات بروسلی و کوه کمری

 

تکنیکهای مبارزه

تکنیکهای مبارزه استاد کوه کمری

 

تمرینات استاد کوه کمری

تمرینات رزمی استاد کوه کمری