استاد کوه کمری در شبکه خبر

معرفی سبک جیت کان دو توسط استاد کوه کمری در شبکه خبر

 

میکس نمایش مبارزات بروسلی و کوه کمری

میکس نمایش مبارزات بروسلی و کوه کمری

 

تکنیکهای مبارزه

تکنیکهای مبارزه استاد کوه کمری

 

تمرینات استاد کوه کمری

تمرینات رزمی استاد کوه کمری

حرکات استاد کوه کمری با چاقو

حرکات استاد کوه کمری با چاقو